Przepisy sklepu internetowego Fernand.pl

Przepisy te określają warunki korzystania z sklepu internetowego dostępne w domenie Fernand.pl, zarządzane przez
Fernand Polska 2.0 SP. Z oo O. wraz z zarejestrowanym biurem we Wrocławiu, Plac Solny 14 lok. 3, (50-062 Wrocław), wszedł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez sąd okręgowy Warszaw Numer 0000858989, NIP 125-17-12-678, Regon: 387695723, adres e-mail skupt@fernand.pl, numer telefonu +48  717-827-967  i zawiera następujące informacje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 W regulaminie wszelkie terminy pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:

Cena – cena podana na stronie sklepu za dany towar, wyrażona w złotych polskich, wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych przez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie, który pozwala klientowi złożyć zamówienie

Godziny pracy to 9:00 do 17:00 każdego dnia roboczego.

Klient – ​​osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiada osobowość prawną. albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą fizyczną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonuje w Sklepie Zamówienia.

Ustawa o kodeksie cywilnym z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst skonsolidowany: Journal of Laws of 2019, art. 1145, według zmiany)

Konsument  : osoba będąca Klientem, która nabywa Towary niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu się (podając adres e-mail i hasło) do konta Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wprowadza swoje dane osobowe oraz może korzystać z dodatkowych funkcji Sklepu, m.in.: sprawdzania statusu realizacji zamówień oraz historii zamówień

Proces ProDe określający prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta

Sklep internetowy prowadzony pod domeną http://fernand.pl

GraZymińska 230, (03-674 Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawki Praga-Półno, 14. Wydział Sprzedaży Krajowego Rejestru Sądu, pod KRS 00008588989, NIP 125-17 - 12-678, Regon: 387695723, dostarczający za pośrednictwem sklepu opisanego w przepisach usługowych i oferowanie towarów w sklepie

Strona  Fernand Polska 2.0 sp.Z oo z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 14, (50-062 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Kraklient lub Sprzedający

Towary  Towary oferowane w Sklepie

Umowa o świadczenie usług  – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na warunkach określonych w pkt. 2.1 Regulaminu

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość w ramach Sklepu, zgodnie z którą Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar.

Usługi świadczone przez sprzedawcę środków elektronicznych dla klienta w sklepie, szczegółowo opisane do punktu 2.1 rozporządzenia

Prawo prawa konsumenckiego z 30 maja 2014 r. W sprawie praw konsumenckich (tekst skonsolidowany: Journal of Laws of 2020, art. 287)

Oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży składane za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia

1.2 Sklepem zarządza Sprzedawca.

1.3 Każda Umowa sprzedaży ma charakter jednorazowy.

1.4 Każda umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

1.5 Klientom zarejestrowanym w Sklepie mogą być proponowane rabaty i dodatkowe korzyści zgodnie z obowiązującą ofertą Sprzedawcy.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG. DOSTĘP DO USŁUG. WARUNKI TECHNICZNE

2.1 Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie:

a. udostępnianie w celu przeglądania produktów dostępnych w sklepie,

b. umożliwić klientowi utworzenie konta,

c. Zarządzanie kontem,

d. zezwalając na składanie zamówień na towary,

e. dodawania zamówionych Towarów do zakładki „Koszyk”,

f. umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie.

2.2 W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Sklepu nie stanowią zmiany Regulaminu. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:

2.3 W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Sklepu nie stanowią zmiany Regulaminu. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:

a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b. dostęp do Internetu;

c. posiadanie przeglądarki internetowej:

i. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub

ii. Mozilla Firefox w wersji 74.0 lub nowszej lub

iii. Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej lub

iv. Opera w wersji 67.0 lub nowszej lub

v. A pple Safari 8.0 lub nowszej;

d. włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu;

e. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. REJESTRACJA KONTA I LOGOWANIE DO KONTA

3.1 Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie oraz składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

3.2 Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania Zamówienia.

3.3 W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

3.4 Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie następujących danych:

a. Nazwa kontaktu

b. Imię

c. Imię

d. Nazwisko

I. E-mail

f. Hasło

g. Data urodzenia

3.5 W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Sklepu nie stanowią zmiany Regulaminu. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:

a. adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz

b. ustalenie hasła

3.5 Po wypełnieniu Formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta Klienta.

3.6 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta.

3.7 Klient posiadający swoje Konto w Sklepie loguje się do niego poprzez kliknięcie w zakładkę „Zaloguj się” oraz podanie swojego adresu e-mail i hasła, które Klient użył podczas zakładania Konta (rejestracji).

3.8 Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem danych Klienta, o których mowa w pkt 3.4.

3.9 Żądanie usunięcia Konta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fernand.pl albo w formie pisemnej na adres Plac Solny 14, 50-062 Wrocław

3.10 Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi w zakresie prowadzenia Konta z ważnych przyczyn będących naruszeniem pkt 8.1 lub 8.6 Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Sprzedawcę nastąpi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji Konta.

3.11 Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.

4. WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie wyłącznie Towarów w nim dostępnych. Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana w opisie danego Towaru.

4.2 Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, składy, rozmiar waga, Cena stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.3 W celu zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Klient powinien podjąć następujące działania:

4.4 Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie następujących danych:

a. skompletować Zamówienie;

b. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wskazanie miejsca i sposobu dostawy Zamówienia, a także metody płatności;

c. zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin;

d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji Zamówienia;

e. potwierdzić i wysłać Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4.5 Brak któregokolwiek z działań wskazanych w pkt 4.3 powyżej uniemożliwia dokonanie zakupy Towaru za pośrednictwem Sklepu.

4.6 Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka” poprzez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” znajdujący się przy wybranym Towarze.

4.4 Klient w trakcie składania Zamówienia może dokonać zmiany wybranych Towarów oraz wprowadzonych przez siebie informacji w zakładce „Koszyk” lub „Twoje dane” do momentu naciśnięcia przycisku „Zakup z obowiązkiem zapłaty”.

4.5 W Formularzu zamówienia należy wskazać:

a. imię i nazwisko,

b. dane adresowe,

vs. numer telefonu,

d. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

e. adres, na który ma być dostarczony Towar, jeśli zamówiony Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta wybierając opcję „inny adres wysyłki”; NIP (jeżeli Klient nie jest Konsumentem).

f. NIP (jeżeli Klient nie jest Konsumentem).

4.6 Po uzupełnieniu Formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Podsumowanie”, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:

a. wybrana przez Klienta metoda płatności,

b. Cena każdego zamawianego Towaru oraz łączna cena wszystkich zamawianych Towarów, w tym koszty dostawy Towarów oraz dodatkowe koszty (jeśli mają zastosowanie),

c. wybrany sposób dostawy zamówionych Towarów,

d. przewidywany czas dostawy zamówionych Towarów.

4.7 Po zatwierdzeniu przyciskiem „Zakup z obowiązkiem zapłaty” wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, o którym mowa w pkt 4.6 powyżej oraz informacja o:

a. numerze Zamówienia,

b. dacie złożenia Zamówienia.

4.8 Złożenie przez Klienta Zamówienia Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

4.9 Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenie Zamówienia do realizacji a także szacowany przez Sprzedawcę czas realizacji Zamówienia. W przypadku gdy wskazana wiadomość e-mail nie wyświetla się w skrzynce odbiorczej, Klient powinien sprawdzić czy nie trafiła do folderu spam albo śmieci, jeżeli również tam nie wyświetla się wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie Zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przesyłając wiadomość na adres e-mail sklep@fernand.pl.

4.10 Umowę sprzedaży zawierana jest przez Sprzedawcę z Klientem z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail wskazanej w pkt 4.9 powyżej.

5. ZAPŁATA CENY. FAKTUROWANIE

5.1 Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient klika w przycisk „Dokończ zamówienie”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia.

5.2 Na stronie Zamówienia, Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5.3 Cena jest uwidoczniona na Stronie Sklepu i zawiera wszelkie należne podatki. Podana Cena Towaru dotyczy jednej sztuki Towaru. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy.

5.4 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena Towaru dostępnego w Sklepie może ulec zmianie. Zmiana Ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany tej Ceny.

5.5 Całkowity koszt Zamówienia obejmuję Cenę Towaru, koszt jego dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty.

5.6 Klient może opłacić Zamówienie (uiścić Cenę za zamówione Towary oraz koszty ich dostawy):

a. przelewem tradycyjnym- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata),

b. kartą kredytową- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata)

c. płatnością przelewów natychmiastowych w systemie instytucji płatniczej.

5.7 Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres sklep@fernand.pl Sprzedawca prześle Klientowi fakturę w wersji papierowej na adres wskazany przez Klienta. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

5.8 Faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Towarów zostanie wysłana na żądanie Klienta w formie papierowej. W celu otrzymania faktury w formie papierowej Klient może zwrócić się pisemnie na adres Plac Solny 14, 50-062 Wrocław lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@fernand.pl. Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer Zamówienia oraz adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1 Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Towarów na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty Ceny za zamówione przez Klienta Towary, w tym kosztów dostawy Towarów.

6.2 Zamówienia są realizowane wyłącznie w Dni robocze.

6.3 Klient jest informowany o przekazaniu przez Sprzedawcę do wysyłki zamówionych przez Klienta Towarów poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia wiadomości e-mail, do której będzie załączona faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Towarów.

6.4 W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i ustalony zostanie nowy sposób realizacji Zamówienia. Gdy Cena za zamówione przez Klienta Towary, w tym koszty dostawy Towarów została już wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Klienta Ceny oraz kosztów dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

7. DOSTAWA

7.1 Dostawa zamówionych Towarów jest dokonywana na obszarze Polski. Sprzedawca nie dostarcza Towarów poza obszar Polski.

7.2 Zamówione Towary są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

7.3 Dostawy zamówionych Towarów odbywają się jedynie w Dni robocze.

7.4 W przypadku, gdy dostawa zamówionych Towarów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Towarów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Towarami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Klienta.

7.5 Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Towarów w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia uzależniony jest od m.in. ciężaru przesyłki, jej wartości i wymiarów.

7.4 W przypadku, gdy dostawa zamówionych Towarów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Towarów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Towarami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Klienta.

7.6 Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Towarów w trakcie składania Zamówienia. Koszt dostawy Zamówienia uzależniony jest od m.in. ciężaru przesyłki, jej wartości i wymiarów.

7.7 Czas dostawy zamówionych Towarów zależy od wybranego przez Klienta Towaru i wynosi:

a. w przypadku standardowych Towarów dostępnych w Sklepie, do 5 Dni Roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;

b. od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę; w przypadku Towarów ponadgabarytowych lub bardzo ciężkich, które wymagają specjalnych warunków transportu, do 7 Dni Roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę;

c. w przypadku Towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie lub wymagających dostosowania zgodnie ze specyfikacjami Klienta, w terminie uzgodnionym indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

8.1 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:

a. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

b. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia;

c. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawiony;

d. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy;

e. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne;

f. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.

8.2 Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Sprzedawcy i oraz osób trzecich.

8.3 Klient obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8.4 Klient jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Usług oferowanych za pomocą Strony Sklepu.

8.5 Klient rozpoczynając korzystanie ze Sklepu zobowiązuje się do:

a. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień

b. korzystania z funkcjonalności Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

8.6 Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązuje się, że podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu nie będzie:

a. w żaden sposób utrudniał innym Klientom korzystania ze Sklepu,

b. korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług,

c. rozpowszechniał za pośrednictwem Sklepu wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,

d. podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

8.7 Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam). Klient ma prawo do uczestnictwa w udostępnionych przez Sklep formach wypowiedzi: przesyłania własnych opinii dotyczących Towarów za pomocy skorzystania z funkcji „dodaj opinię” w celu ich publikacji na Stronie Sklepu. Dostęp do wyżej wymienionych form wypowiedzi może wymagać rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta, a następnie zalogowania i podania hasła przez Klienta. Opinie można dodawać również bez posiadania konta w serwisie. Wymagana jest akceptacja Polityki Prywatności. Administrator strony zastrzega sobie prawo do akceptacji opinii.

8.8 Klient zamieszczający swoje wypowiedzi w Sklepie, rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność, w szczególności jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w wyniku zamieszczenia wypowiedzi w Sklepie przez Klienta.

8.9 Klient zamieszczający swoje wypowiedzi w Sklepie, rozpowszechnia je na własną odpowiedzialność, w szczególności jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w wyniku zamieszczenia wypowiedzi w Sklepie przez Klienta.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

9.1 PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY Sprzedawca zapewnia dostęp do Strony Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

a. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;

b. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

9.2 Sprzedawca jest uprawniony do czasowego - całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub przeprowadzania konserwacji.

9.3 Zawartość treści umieszczonych na Stronie Sklepu jest chroniona prawami własności intelektualnej Sprzedawcy, nie może być kopiowana, modyfikowana, rozpowszechniana bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

10.1 Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

10.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

10.3 Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fernand.pl/content/3-polityka-prywatnosci.

11. GWARANCJA

11.1 Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta Towaru przez okres jednego roku.

11.2 Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez producenta zostanie to wskazane opisie Towaru w Sklepie oraz Sprzedawca do zakupionego przez Klienta Towaru dołączy dokument gwarancyjny producenta, określający szczegółowe warunki udzielonej przez producenta gwarancji na zakupiony Towar.

11.3 Gwarancja jest realizowana zgodnie z trybem postępowania reklamacyjnego opisanym w pkt 12 poniżej.

11.4 Termin gwarancji wskazany w pkt 11.1 rozpoczyna swój bieg od daty otrzymania Towaru przez Klienta.

11.5 Gwarancja jest ograniczona do wymiany, zwrotu lub naprawy.

11.6 Gwarancja jest wyłączona w przypadku normalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub niezgodnym z przeznaczeniem Towaru, w szczególności w przypadku błędu połączenia, przepięcia, zmian mechanicznych, upadków, braku konserwacji.

11.7 W celu skorzystania z uprawnienia wynikającego z gwarancji Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu Towaru wraz z dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez producenta oraz dostarczyć Towar na koszt producenta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

11.8 Gwarancja zostanie wykonana w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, a gdy terminu nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez Klienta.

11.9 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

12.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

12.2 Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli Towar:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym

12.3 Reklamacje mogą być składane:

a. pisemnie na adres: Fernand Polska 2.0 sp. z o. o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław;

b. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: sklep@fernand.pl

12.4 Reklamacja powinna zawierać:

a. dane umożliwiające identyfikację Klienta;

b. przedmiot reklamacji;

c. żądania związane z reklamacją.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

12.5 Jeżeli zakupiony Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

12.6 Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

12.7 Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży Towaru, w jakiej wartość Towar z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

12.8 Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

12.9 Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

12.10 Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączona.

13. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA KONSUMENTÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.1 Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.

13.2 Konsument wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.

13.3 Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia dostarczenia Towaru do Klienta lub osoby przez niego wskazanej, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dostarczenia ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

13.4 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone:

a. pisemnie na adres Fernand Polska 2.0 sp. z o. o., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław;

b. za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres: sklep@fernand.pl.

13.5 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą a Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru do Sprzedawcy na adres ul. Radzymińska 230, 03-674 Warszawa przed upływem ww. terminu.

13.6 Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn. nienoszącym śladów użytkowania. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.7 Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powoduje obowiązek zwrotu przez Sprzedawcę otrzymanej od Klienta kwoty. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jaki został wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności.

13.8 Zwrot kosztów dostawy Towaru nie dotyczy najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

13.9 Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem kwoty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwróconego przez Klienta Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.10 Sprzedawca powiadomi Klienta o dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail Klienta, z którego przesłał on Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie zostało przez Klienta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.11 Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży ponosi Kupujący zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

13.12 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonywał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

h. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

14.1 Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą dotyczące Usług oraz wynikające z Umowy sprzedaży mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

14.2 Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

14.3 Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

14.4 W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego Konsumentem możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

14.5 Spory powstałe pomiędzy Klientem niebędących Konsumentem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy sprzedaży.

15.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiany danych Sprzedawcy;
b. zmiany sposobu świadczenia Usług bądź warunków prowadzenia Sklepu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności;
c. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
d. zmiany sposobów płatności i udostępniania Towarów;
e. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.

15.3 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację na Stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.

15.4 Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na Stronie Sklepu. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie, bezpłatnie na Stronie Sklepu w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

15.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

15.6 „Formularz odstąpienia od umowy” stanowi integralną część Regulaminu.

forma standardowa