Warunki dostawy

Produkty FERNAND są oferowane do sprzedaży w przypadku zakupów online wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. FERNAND nie sprzedaje / nie dostarcza produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

Dostawa odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta w specjalnym polu na jego koncie w Witrynie lub w pełnej formie w momencie składania zamówienia. Klient może w dowolnym momencie śledzić przetwarzanie swojego zamówienia w Witrynie na swoim koncie, w sekcji „Historia zamówień”.

Faktury wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w momencie rejestracji na stronie internetowej FERNAND lub w formie papierowej z dostawą produktów.

Terminy dostawy

FERNAND dostarcza produkty bez zbędnej zwłoki, w ciągu około 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawarcia umowy, a dokładniej od wysłania wiadomości elektronicznej dotyczącej potwierdzenia zamówienia, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych w przypadku nietypowych paczek (produkty ponadgabarytowe lub bardzo ciężkie, które wymagają specjalnych warunków transportu) lub w okresie ustalonym przez FERNAND i Klienta za obopólną zgodą w przypadku produktów nieprzechowywanych dostępnych wyłącznie na zamówienie lub wymagających dostosowania zgodnie ze specyfikacjami klienta.

W przypadku przewidywalnego opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, FERNAND poinformuje klienta najszybciej jak to możliwe i prześle mu szacunkowy dodatkowy czas potrzebny na dostawę. Zatem w należycie uzasadnionych sytuacjach (wyczerpanie zapasów, wewnętrzne problemy techniczne lub czynniki zewnętrzne) czas dostawy może wynosić do 30 dni od daty zawarcia umowy na produkty, które nie wymagają specjalnego zamówienia ani dostosowania do wymagań klienta.

Jeśli FERNAND nie wypełni obowiązku dostarczenia produktów, które nie wymagają specjalnego zamówienia lub dostosowania zgodnie z wymaganiami klienta, w ciągu maksymalnie 30 dni, klient może przyznać dodatkowy czas dostawy, w zależności od okoliczności. Jeśli nie dostarczy produktów w odpowiednim terminie dodatkowym, Klient ma prawo rozwiązać umowę. Po rozwiązaniu umowy FERNAND zwraca bez zbędnej zwłoki wszystkie kwoty zapłacone przez klienta w ramach umowy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez FERNAND o swojej decyzji o rozwiązaniu umowy.

Metody dostawy

Produkty sprzedawane przez FERNAND są dostarczane przez firmę kurierską DHL (dostawa standardowa) oraz Inpost Paczkomaty. Dostawa odbędzie się do drzwi adresu dostawy wskazanego przez Klienta (lub do paczkomatu wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia - dotyczy wysyłki poprzez Inpost Paczkomaty). Przewoźnik nie jest zobowiązany do dostarczenia produktów w miejscu zamieszkania klienta. 

W dniu dostawy Klient otrzyma SMS informacyjny pod wskazany numer telefonu po złożeniu zamówienia, który będzie zawierał numer zamówienia i numer telefonu kuriera dostarczającego zamówienie. Wyrażając zgodę na Warunki, Klient wyraża zgodę na to, że przewoźnik, jeśli sam Klient lub odbiorca dostawy nie jest obecny pod adresem wskazanym do dostawy, wyśle ​​paczkę do dowolnej osoby pod adresem dostawy. Jeżeli Klient nie zostanie znaleziony pod adresem, kurier pozostawi na adres odbiorcy pisemną notatkę informującą o próbie doręczenia lub wyśle ​​SMS-a na numer telefonu Klienta. Będzie zawierał numer listu przewozowego oraz numer telefonu kuriera. Jeśli dostawa nie będzie możliwa nawet po drugiej próbie, zamówione produkty zostaną zwrócone i wrócą do magazynu FERNAND.

Paczka uszkodzona/ braki

Klient ma prawo sprawdzić stan paczki i produktów w momencie dostawy. Jeśli po otwarciu paczki Klient stwierdzi, że zamówiony produkt nie jest w idealnym stanie i będzie wykazywał ślady uderzeń, zadrapań lub innych widocznych problemów, FERNAND zaleca odmowę przyjęcia paczki. Klient jasno i precyzyjnie przedstawi zastrzeżenia w dokumencie dostawy. Jednocześnie Klient zgłosi zażalenie do FERNAND w ciągu maksymalnie 48 godzin od odbioru, wypełniając formularz na stronie „Reklamacje” lub dzwoniąc na numer telefonu +48 517 071 012.

Odmowa przyjęcia produktu / produktów jest możliwa tylko w obecności kuriera w momencie dostawy. Reklamacje po przyjęciu nie są uwzględniane, jeżeli nie są przestrzegane zalecenia FERNAND.

FERNAND zwróci lub wymieni, tak szybko jak to możliwe i na swój koszt, dostarczone produkty z niezgodnością lub widoczną wadą zgodnie z warunkami podanymi na stronie „Gwarancje i serwis”

Koszt dostawy

Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m.in. od ciężaru przesyłki, jej wartości, wymiarów itp. W przypadku zamówień o łącznej wartości mniejszej niż 200 zł opłata za wysyłkę zostanie obliczona w koszyku w zależności od wagi paczki.

Dostawa jest BEZPŁATNA w przypadku zamówień, których łączna wartość przekracza 200 zł, niezależnie od liczby zamówionych produktów, ich wielkości lub wagi.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, jeśli paczka jest zniszczona lub uszkodzona.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.